Apie laikiną nedarbingumą dėl ligos

Apie laikiną nedarbingumą dėl ligos
2018-08-12

Ar jums bus sumokėta už tą laiką, kurį nedirbote dėl ligos?

Jeigu negalėjote dirbti iš eilės keturias dienas ar ilgiau ir uždirbate daugiau nei £111 per savaitę, turite teisę gauti įstatymo numatytą ligos pašalpą (statutory sick pay, SSP). SSP yra pinigai, kuriuos darbdaviai moka darbuotojams, negalintiems dirbti dėl ligos. Tai minimali suma, kuri tokiu atveju gali būti jums išmokėta. Jūsų darbo sutartyje gali būti numatyta papildomų teisių gauti didesnę (sutartinę) ligos pašalpą. Norėdami sužinoti, kokią sumą turėtumėte gauti, perskaitykite savo darbo sutartį. Teisę gauti SSP turi daugelis darbuotojų, įskaitant tuos, kurie dirba ne visą darbo dieną, dirba pagal terminuotą darbo sutartį, bei tuos, kurių darbdavys yra agentūra. SSP gali būti mokama iki 28 savaičių. Sutartinė ligos pašalpa gali būti mokama ilgesnį laiką. Perskaitykite savo darbo sutartyje, ar ši nuostata jums taikoma. Jeigu neturite teisės gauti SSP arba nedirbote dėl ligos ilgiau nei 28 savaites, jūsų darbdavys duos jums formą SSP1 ir paaiškins, kam ji reikalinga. Formą SSP1 galite užpildyti kreipdamiesi dėl darbingumo bei paramos pašalpos (employment and support allowance, ESA) į vietinį pašalpų skyrių, jeigu neturite teisės į SSP arba sutartinę ligos pašalpą.

Kokio dydžio ligos pašalpą gausite?

Jums bus mokama SSP arba sutartyje numatyto dydžio pašalpa. Suma gali nesiekti įprastinio darbo užmokesčio, tačiau ji negali būti mažesnė už SSP. Tai yra £87,55 per savaitę. SSP nemokama už pirmas tris laikino nedarbingumo dėl ligos dienas. Už šias tris dienas ligos pašalpą galite gauti tik tuo atveju, jei tai numatyta jūsų darbo sutartyje. Paskui SSP mokama skaičiuojant pagal dienos tarifą už kiekvieną dieną, kurią paprastai dirbtumėte, jei nesirgtumėte. Jeigu sergant SSP yra vienintelės jūsų pajamos, jūs galite kreiptis dėl kitų pašalpų, pvz., būsto pašalpos (housing benefit).

Pranešimas darbdaviui, kad negalite dirbti dėl ligos.

Jei turite galimybę, nedelsdami praneškite darbdaviui, kad sergate ir negalite dirbti. Priešingu atveju, t. y. nepranešę, galite negauti ligos pašalpos. Jūsų darbdavys gali būti nustatęs taisykles, kaip elgtis, jeigu negalite atvykti į darbą dėl ligos. Pavyzdžiui, gali būti reikalaujama apie savo ligą pranešti tą pačią dieną, kai negalėjote atvykti į darbą. Šios taisyklės yra jūsų darbo sutarties dalis ir darbdavys privalo supažindinti su jomis iš anksto. Jeigu nesilaikysite taisyklių, tai reikš, kad pažeidžiate savo darbo sutartį. Jeigu gaunate SSP, jūsų darbdavys privalo jums šią sumą mokėti net tuo atveju, jei jūs:

  • iki aštuntos nedarbingumo dienos nepateikėte gydytojo pažymos;
  • iki tam tikros valandos nepaskambinote jam ir nepranešėte, kad sergate;
  • nedarbingumo laikotarpiu neskambinote jam dažniau nei kartą per savaitę;
  • neskambinote pats, o paprašėte kitą asmenį tai padaryti už jus.

Tačiau darbdavys gali nustatyti panašaus pobūdžio taisykles dėl sutartinės ligos pašalpos, kurią jūs turite teisę gauti, mokėjimo. Jums gali reikėti užpildyti asmeninio patvirtinimo formą (self certification form), kad įrodytumėte darbdaviui, jog sergate. Ši forma reikalinga norint gauti SSP arba darbdavio išmoką dėl laikinojo nedarbingumo pagal sutartį atsižvelgiant į darbdavio nustatytas taisykles dėl SSP ir (arba) išmokos dėl nedarbingumo. Išsamesnė informacija apie asmeninio patvirtinimo formą ir jos kopiją – GOV.UK tinklalapyje adresu www.gov.uk. Jūsų darbdavys gali naudoti savo įmonės formą.

Medicininės pažymos, sveikatos pažyma.

Medicininės pažymos taip pat vadinamos tinkamumo dirbti pažymomis (fit notes). Medicininėje pažymoje gydytojas nurodo, kad esate netinkamas dirbti arba galbūt tinkamas dirbti tik tuo atveju, jei jūsų darbo vietoje atliekami tam tikri pakeitimai. Dėl konkrečių pakeitimų turite susitarti patys su savo darbdaviu. Pastarajam atsisakius įvykdyti gydytojo rekomenduotus pakeitimus, jūs vis tiek būsite laikomas netinkamu dirbti ir toliau galite gauti įstatymo numatytą ligos pašalpą (SSP). Jei pasveikstate greičiau nei tikėtasi, į darbą galite grįžti iki medicinos pažymoje nurodytos pabaigos dienos, darbdaviui sutikus. Tačiau darbdavys gali reikalauti pateikti naują pažymą iš šeimos gydytojo, patvirtinančią, kad galite grįžti į darbą.

Ar jūsų darbdavys gali atsisakyti mokėti pašalpą, jei nedirbate dėl ligos?

Negalite dirbti dėl ligos, susijusios su negalia? Jeigu esate neįgalusis ir darbdavys atsisako mokėti ligos pašalpą, kai jūsų nedarbingumas susijęs su negalia, darbdavys galbūt pažeidžia įstatymą. Galite pateikti skundą darbo ginčų teismui dėl nederamo elgesio, kurio priežastis – jūsų negalia (dėl diskriminacijos, susijusios su negalia), bet pirma turėtumėte pateikti raštišką skundą savo darbdaviui. Jums derėtų kreiptis į patyrusį konsultantą.

Nepaskambinate iškart ir nepranešate, kad sergate?

Jeigu iškart nepranešite savo darbdaviui, kad sergate, jums gali būti neišmokėta dalis ar visa SSP arba sutartinės ligos pašalpa, išskyrus atvejus, kai apie ligą nepranešėte dėl pateisinamos priežasties. Darbdavys gali atsisakyti mokėti jums sutartinę ligos pašalpą už tas dienas, kai nedirbote, tačiau nepranešėte, kad sergate.

Trumpą laiką nedirbate keletą kartų per metus?

Jei nedirbate dėl ligos daugiau nei keturis trumpus laikotarpius (nuo keturių iki septynių dienų) per metus, jūsų darbdavys gali kreiptis į medicinos tarnybas ir išsiaiškinti, ar teisingai nurodėte savo nedarbingumo priežastis. Darbdavys kreipiasi į medicinos tarnybas per HMRC. Inspekcijos darbuotojai gali kreiptis į jūsų gydytoją ir paprašyti informacijos apie jūsų ligas. Medicinos tarnybos negali kreiptis į jūsų gydytoją be jūsų leidimo. Jeigu medicinos tarnybų pranešime nurodoma, kad nedirbote be svarios priežasties, darbdavys gali atsisakyti išmokėti jums SSP. Tokį sprendimą galite apskųsti, jei laikote jį neteisingu.

Nedirbate ilgus laikotarpius?

Jei nedirbate ilgus laikotarpius, jūsų darbdavys gali kreiptis į medicinos tarnybas norėdamas išsiaiškinti, ar jūsų sveikata leidžia jums dirbti šį darbą. Jeigu medicinos tarnybų pranešime nurodoma, kad nedirbote be svarios priežasties, jūsų darbdavys gali atsisakyti išmokėti jums SSP. Tokį sprendimą galite apskųsti, jei laikote jį neteisingu.

Ką daryti, jei darbdavys atsisako išmokėti jums SSP?

Jeigu manote, kad jums turi būti išmokėta SSP, tačiau darbdavys atsisako tai padaryti, darbdavys privalo pateikti jums formą SSP1, pagrįsdamas, dėl kokios priežasties atsisakoma mokėti pašalpą. Šią formą taip pat naudokite pildydami pareiškimą dėl darbingumo bei paramos pašalpos (employment and support allowance, ESA) ir aiškiai nurodykite, kad prašote HMRC apsvarstyti jūsų teisę gauti SSP. Formą reikia išsiųsti vietiniam darbo ir pensijų departamento skyriui (Department for Work and Pensions Office, DWP). Jeigu DWP tiksliai nežino, ar turite teisę gauti SSP, jis persiųs jūsų pareiškimo nuorašą HMRC valstybinio draudimo įmokų skyriui. Saugumo sumetimais ir patys turėtumėte išsiųsti savo pareiškimo nuorašą vietiniam valstybinio draudimo įmokų skyriui (adresą gali nurodyti bet kuris vietinis HMRC skyrius). Jeigu darbdavys atsisako duoti jums formą SSP1, turėtumėte raštu kreiptis dėl sprendimo į vietinį valstybinio draudimo įmokų skyrių ir reikalauti Darbingumo ir paramos (ESA) iš DWP. HMRC sprendimą jūsų darbdavys privalo vykdyti. Tiek jūs, tiek darbdavys galite šį sprendimą apskųsti. Jei turite teisę gauti SSP, o jūsų darbdavys atsisako ją mokėti, darbo ginčų teismui galite pateikti ieškinį dėl neteisėto išskaitymo iš darbo užmokesčio. Tiesa, pirmiausia turite pateikti skundą savo darbdaviui. Darbdaviui, kuris pakartotinai neišmoka jums SSP, HMRC gali skirti baudą.

Susirgote per atostogas?

Jei atostogaujate, tačiau susirgote taip rimtai, jog galėtumėte gauti nedarbingumo lapelį, galite prašyti savo darbdavio, kad jis traktuotų jūsų nedarbo laiką kaip nedarbą dėl ligos, o ne kaip atostogas. Tada galite prašyti savo darbdavio duoti jums papildomų atostogų už tą laiką, kurį jūs sirgote. Tačiau jei norėsite, kad laikas, kurį nedirbote, būtų traktuojamas kaip nedarbas dėl ligos, o ne kaip atostogos, jūsų darbdavys už šį laiką gali jums mokėti ligos pašalpą, o ne atostoginius. Ligos pašalpa gali būti mažesnė nei įprastinis užmokestis. Jūsų darbo sutartyje turi būti nurodyta, kaip ir kada turėtumėte pranešti savo darbdaviui, kad susirgote, ir kokie įrodymai jam gali būti reikalingi.

Jus atleido iš darbo už tai, kad nedirbote dėl ligos?

Jei jus atleido iš darbo tuo metu, kai gaunate SSP, jūsų darbdavys privalo išduoti jums formą SSP1. Joje paaiškinta, kodėl nutraukiamas SSP mokėjimas. Turite užpildyti šią formą ir pateikti ją vietiniam pašalpų skyriui, kad gautumėte ESA pašalpą. Jeigu manote, kad buvote atleisti iš darbo dėl to, kad sergate arba kreipėtės dėl SSP, galite pateikti ieškinį darbo ginčų teismui. Turėtumėte nedelsdami pasitarti su patyrusiu konsultantu darbo klausimais.

Jus atleido iš darbo dėl negalios?

Jeigu esate neįgalusis ir darbdavys atleido jus iš darbo dėl nedarbingumo, susijusio su negalia, darbdavys galbūt pažeidžia įstatymą. Jūs galite pateikti ieškinį darbo ginčų teismui dėl nederamo elgesio, kurio priežastis – jūsų negalia (dėl diskriminacijos, susijusios su negalia). Tačiau pirmiausia turite pateikti raštišką skundą darbdaviui. Pagalbos turėtumėte kreiptis į patyrusį konsultantą.

Šaltinis: www.citizensadvice.org.uk


Nemokamas WHITE ACCOUNTANCY atstovo vizitas Jūsų ofise.

WHITE ACCOUNTANCY elektrinis automobilis

Užsisakyti vizitą


Sezoninis pasiūlymas

Loading